inicio  Estás en:

anuncios

16/01/2021
icono apartado
Ampliación e pavimentación do camiño rural de Vilaxuega
A. PODER ADXUDICADOR:Administración.
Contratante:Concello de Meaño
Órgano de contratación:Xunta de Goberno Local
Servizo xestor:Secretaría-intervención do Concello de Meaño.
Perfil do contratante:www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal.
Enderezo órgano contratación:R/Campo da Feira nº 1 (Meaño)
Teléfono – Fax:986-747102 - 986-747391
Correo electrónico:concellodemeano@concellodemeano.com
Sede electrónica:concellodemeano.sedelectronica.gal
B. PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN
Número expediente:203/2020
Tipo de contrato:Obras
Tipo de procedemento:Aberto simplificado
Tramitación:Ordinaria
Forma presentación de ofertas:Electrónica. Empregarase o Sistema de Licitación (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
https://www.conselleriadefacenda.es/silex
Documentación a presentar:SOBRE ÚNICO contendo a documentación sinalada na cláusula 9ª do Prego. 
Prazo de presentación de ofertas:O prazo de presentación de ofertas no SILEX será de 20 días hábiles a contar dende o seguinte ao da inserción do anuncio de licitación na Plataforma de Contratos de Galicia
Acceso ao programa SILEX de licitación electrónica:A información de acceso ao programa atópase recollida na Cláusula 9.
Cabe recurso especial:Non
Contrato suxeito a regulación harmonizada:Non
C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO
Definición do obxecto do contrato: O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de obras, de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
División en lotes do obxecto do contrato:Non procede, segundo o informe técnico municipal, en función dos supostos nos que non procede na nova LCSP.
Códigos identificación das prestacións obxecto do contrato:45262620-3 Muros de contención
45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado
Procedemento de selección e adxudicación:A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores. 
Criterios de selección:Pluralidade de criterios. Cláusula décima
D. PREZO ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN
a) Prezo estimado:96.354,30 €
b) 21 % IVE20.234,40 €
Orzamento base de licitación (a+b):116.588,70 €
E. RÉXIME DE FINANCIAMENTO:
Aplicación orzamentaria:454.61901
                  DEPUTACION                                 CONCELLO
2020         116.588,70 €                                      0,00 €   
H. PRAZO DE EXECUCIÓN:3 meses
I. PRÓRROGA:Non
J. GARANTÍA:Non se esixe.
I. PERÍODO DE GARANTÍA1 ano desde a recepción da obra
K. DATOS DE FACTURACIÓN:O código DIR do Concello de Meaño
Oficina contable:L0L1360274 -OC
Organo xestor:L0L1360274-OG
Unidade tramitadora: L0L1360274-UT
 
flecha Servicios destacados