inicio  Estás en:

anuncios

25/09/2021
icono apartado
Ampliación e pavimentación do vial A Pedreira - Barreiro - Picón - Tramo1.
A. PODER ADXUDICADOR:     
Contratante:Concello de Meaño    
Órgano de contratación:Xunta de Goberno Local    
Servizo xestor:Secretaría-intervención do Concello de Meaño.    
Perfil do contratante:www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal.    
Enderezo órgano contratación:R/Campo da Feira nº 1 (Meaño)    
Teléfono – Fax:986-747102 - 986-747391    
Correo electrónico:concellodemeano@concellodemeano.com    
Sede electrónica:concellodemeano.sedelectronica.gal    
B. PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN    
Número expediente:783/2020    
Tipo de contrato:Obras    
Tipo de procedemento:Aberto simplificado    
Tramitación:Ordinaria    
Forma presentación de ofertas:Electrónica. Empregarase o Sistema de Licitación (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
https://www.conselleriadefacenda.es/silex    
Documentación a presentar:SOBRE ÚNICO contendo a documentación sinalada na cláusula 9ª do Prego.
     
Prazo de presentación de ofertas:O prazo de presentación de ofertas no SILEX rematará ás 10:00 horas do día seguinte ao transcurso de 20 días naturais a contar dende o seguinte ao da inserción do anuncio de licitación na Plataforma de Contratos de Galicia    
Acceso ao programa SILEX de licitación electrónica:A información de acceso ao programa atópase recollida na Cláusula 9.    
Cabe recurso especial:Non    
Contrato suxeito a regulación harmonizada:Non    
C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO    
Definición do obxecto do contrato: O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de obras, de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.    
División en lotes do obxecto do contrato:Non procede, segundo o informe técnico municipal.    
Códigos identificación das prestacións obxecto do contrato:CPV: 45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado
     
Procedemento de selección e adxudicación:A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores.
     
Criterios de selección:Pluralidade de criterios. Cláusula décima    
D. PREZO ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN    
a) Prezo estimado: 129.477,04 €    
b) 21 % IVE 27.190,18 €    
Orzamento base de licitación (a+b): 156.667,22 €    
E. RÉXIME DE FINANCIAMENTO:    
Aplicación orzamentaria:454.61903/02    
                    DEPUTACION                                        CONCELLO    
2021                    0,00 €                                          156.667,22 €    
       
H. PRAZO DE EXECUCIÓN:3 MESES    
I. PRÓRROGA:Non    
J. GARANTÍA:5 % importe adxudicación    
I. PERÍODO DE GARANTÍA MÍNIMO1 ano desde a recepción da obra podendo ser mellorado pola empresa adxudicataria    
K. DATOS DE FACTURACIÓN:O código DIR do Concello de Meaño
Oficina contable:L0L1360274 -OC
Organo xestor:L0L1360274-OG
Unidade tramitadora: L0L1360274-UT    
 
flecha Servizos destacados