inicio  Estás en:

anuncios

06/12/2022
icono apartado
Mellora da eficiencia enerxética e acondicionamento do pavillón de deportes de Meaño
 A. PODER ADXUDICADOR:  
 Contratante:Concello de Meaño
 Órgano de contratación:Xunta de Goberno Local
 Servizo xestor:Secretaría-intervención do Concello de Meaño.
 Perfil do contratante:www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal.
 Enderezo órgano contratación:R/Campo da Feira nº 1 (Meaño)
 Teléfono – Fax:986-747102 - 986-747391
 Correo electrónico:concellodemeano@concellodemeano.com
 Sede electrónica:concellodemeano.sedelectronica.gal
 B. PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN 
 Número expediente:730/2021 
 Tipo de contrato:Obras
 Tipo de procedemento:Aberto simplificado
 Tramitación:Urxente
 Forma presentación de ofertas:Electrónica. Empregarase o Sistema de Licitación (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
https://www.conselleriadefacenda.es/silex
 Documentación a presentar:SOBRE ÚNICO contendo a documentación sinalada na cláusula 9ª do Prego. 
 Prazo de presentación de ofertas:O prazo de presentación de ofertas no SILEX rematará ás 10:00 horas do día seguinte ao transcurso de 20 días naturais a contar dende o seguinte ao da inserción do anuncio de licitación na Plataforma de Contratos de Galicia
 Acceso ao programa SILEX de licitación electrónica:A información de acceso ao programa atópase recollida na Cláusula 9.
 Cabe recurso especial:Non
 Contrato suxeito a regulación harmonizada:Non
 C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO 
 Definición do obxecto do contrato: O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de obras, de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
 División en lotes do obxecto do contrato:Non procede, segundo o informe técnico municipal.
 Códigos identificación das prestacións obxecto do contrato:45260000-7 Traballos de techado e outos traballos de construción especializados  
Procedemento de selección e adxudicación:A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores.   
Criterios de selección:Pluralidade de criterios. Cláusula décima 
D. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN  
a) Valor estimado: 416.362,73 €  
b) 21 % IVE 87.436,17 € 
Orzamento base de licitación (a+b): 503.798,90 € 
E. RÉXIME DE FINANCIAMENTO:  
Aplicación orzamentaria:342.63201  
 DEPUTACIONCONCELLO  
 PROGRAMA REACPONPLAN CONCELLOS 2022-2023   
2022   360.320,58 € 90.080,14 € 53.398,18 € 
H. PRAZO DE EXECUCIÓN: 2 meses  
I. PRÓRROGA:Non 
J. GARANTÍA:5 % importe adxudicación 
I. PERÍODO DE GARANTÍA MÍNIMO1 ano desde a recepción da obra podendo ser mellorado pola empresa adxudicataria 
K. DATOS DE FACTURACIÓN:O código DIR do Concello de Meaño
Oficina contable:L0L1360274 -OC
Organo xestor:L0L1360274-OG
Unidade tramitadora: L0L1360274-UT 
 
flecha Servizos destacados