inicio  Estás en:

anuncios

06/12/2022
icono apartado
Plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude 
 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DO CONCELLO DE MEAÑO
 
ANUNCIO
Por Resolución da Alcaldía, n.º 2022-0528, de data 09 de setembro de 2022, aprobouse o Plan de prevención de  riscos de xestión e medidas  antifraude  do Concello de Meaño, para dar cumprimento ao reflectido no  artigo 6 da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, en consonancia co artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241, do 12 de febreiro, do parlamento Europeo e do Consello, cuxo texto íntegro é como segue:
 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DO CONCELLO DE MEAÑO
PRÓLOGO
 
O Consello Europeo aprobou o 21 de xuño de 2020 a creación do programa Next Generation EU, un instrumento de estímulo económico en resposta á crise causada polo coronavirus. O Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia (MRR), establecido a través do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de febreiro de 2021, é o núcleo deste Fondo de Recuperación. 
 
O MRR ten catro obxectivos: promover a cohesión económica, social e territorial da UE; fortalecer a resiliencia e a capacidade de axuste dos Estados membros; mitigar as repercusións sociais e económicas da crise da COVID-19; e apoiar as transicións ecolóxica e dixital. 
 
Para alcanzar eses obxectivos cada Estado membro deseñou un Plan Nacional de Recuperación e Resiliencia, que inclúe as reformas e os proxectos de investimento necesarios para alcanzar eses obxectivos. O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia español (en diante PRTR) ten catro eixos transversais que se vertebran en 10 políticas palanca dentro das cales se recollen trinta compoñentes, que permiten articular os programas coherentes de investimentos e reformas do Plan. Estes catro eixos son: a transición ecolóxica, a transformación dixital, a cohesión social e territorial e a igualdade de xénero.
 
Para facer efectivas as iniciativas expostas no PRTR, as Administracións Públicas deben adaptar os procedementos de xestión e o modelo de control. Algunhas medidas de axilización establecéronse mediante o Real Decreto-Lei 36/2020, de 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do PRTR. Ademais, é necesaria a configuración e desenvolvemento dun sistema de xestión que facilite a tramitación eficaz das solicitudes de desembolso aos Servizos da Comisión Europea. Para iso aprobouse a Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 
Entre as súas previsións destaca a obriga que impón e desenvolve o artigo 6, en consonancia co artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241, de 12 de febreiro, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa a que toda entidade decisoria ou executora que participe na execución das medidas do PRTR deberá dispor dun “Plan de medidas antifraude” que lle permita garantir e declarar que no seu respectivo ámbito de actuación os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en particular, no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.
 
A estes efectos, como entidade executora ou órgano xestor segundo proceda en cada caso, o Concello de Meaño dótase do correspondente Plan de Medidas Antifraude cuxo contido figura a continuación e que ten como obxectivo establecer os principios e as normas que serán de aplicación e observancia en materia antifraude, anticorrupción e a fin de evitar os conflitos de intereses, en relación cos fondos provenientes do MRR, á vez que supón un punto de inflexión como modelo de referencia a adoptar de forma estable na xestión dos restantes recursos públicos asignados a este Concello
 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DO CONCELLO DE MEAÑO
 
ÍNDICE
 
1.  CARACTERIZACION DO CONCELLO DE CAMBADOS
             1.1   ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
             1.2   RECURSOS FINANCEIROS.
             1.3   RECURSOS HUMANOS
2.  COMPROMISO DE INTEGRIDADE E MARCO ÉTICO INSTITUCIONAL
3.  DEFINICIÓNS DE FRAUDE, CORRUPCIÓN, CONFLITO DE INTERESES E IRREGULARIDADE
             3.1.  Fraude
             3.2.  Corrupción activa
             3.3.  Corrupción pasiva
             3.4.  Conflito de intereses
             3.5.  Irregularidade
4. COMISIÓN ANTIFRAUDE
              4.1.  Composición
              4.2.  Funcións da comisión
              4.3.  Réxime de reunións
5. IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN
6. ESTRUTURACIÓN E DEFINICIÓN DAS MEDIDAS ANTIFRAUDE
              6.1.  Medidas de prevención
                       6.1.1.   Avaliación do risco, impacto e probabilidade de risco de fraude nos procesos clave da execución do PRTR
                         a)   Cuestionario de autoavaliación relativa ao estándar mínimo (Anexo I) desenvolvido con arranxo ao Anexo II.B.5 da Orde HFP/1030/2021
                                     b)  Desenvolvemento dunha cultura ética e aprobación dun código de conduta das empregadas e dos empregados públicos (Anexo II)
                                     c) Plan de formación e concienciación para toda a Deputación e implicación das autoridades da organización
                       6.1.2. División de funcións nos procesos de xestión, control e pago
                       6.1.3. Mecanismos para a avaliación do risco de fraude
                       6.1.4.  Os sistemas internos de control e a análise de datos
                       6.1.5.  Cruzamento de datos con outros organismos públicos ou privados
              6.2.  Medidas de detección
                       6.2.1.  Uso de bases de datos
                       6.2.2.  Definición de indicadores de fraude ou sinais de alerta (Anexo III).
                       6.2.3.  Procedemento para a súa aplicación efectiva
                       6.2.4. Caixa de correos de denuncias.
             6.3. Medidas de corrección 
                       6.3.1 Procedemento a seguir ao detectarse unha posible fraude 
             6.4.  Medidas de persecución 
                    6.4.1   Procedemento para o seguimento dos casos sospeitosos e a correspondente recuperación dos fondos UE gastados fraudulentamente
7. SEGUIMENTO E MODIFICACIÓN DO PLAN
8 . ESPECIAL REFERENCIA AO CONFLITO DE INTERESES
             8.1 Definición e características
             8.2 A declaración de ausencia de intereses (DACI) anexo IV
           8.3 Procedemento para abordar a prevención e corrección de conflitos de intereses (apartados 1 e 2 do artigo 61 do regulamento financeiro da UE)
                      8.3.1 Medidas de prevención do conflito de intereses
                      8.3.2 Medidas de corrección e persecución
ANEXO I – CUESTIONARIO BÁSICO DE AVALIACIÓN DO RISCO
ANEXO II – CÓDIGO DE CONDUTA DAS E DOS EMPREGADOS PÚBLICOS
ANEXO III – BANDEIRAS VERMELLAS NA LOITA CONTRA A FRAUDE
ANEXO IV – DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESES
ANEXO V- TÁBOA DE RISCOS

 1.CARACTERIZACION DO CONCELLO DE CAMBADOS 
1.1 ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
 
As competencias do Concello e os servizos mínimos de prestación obrigatoria son os que se describen nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985 do 2 de abril de bases de réxime local.
 
O Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos neste artigo.


O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:
 
a) Urbanismo: plan, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión do Patrimonio histórico. Promoción e xestión da vivenda de protección pública con criterios de sustentabilidade financeira. Conservación e rehabilitación da edificación.


b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica,  lumínica e atmosférica nas zonas urbanas.
 
c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
 
d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.
 
e) Avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social.
 
f) Policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios.
 
g) Tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano.
 
h) Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local.
 
i) Feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante.
 
j) Protección da salubridade pública.
 
k) Cemiterios e actividades funerarias.
 
l) Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre.
 
m) Promoción da cultura e equipamentos culturais.
 
n) Participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria e cooperar coas Administracións educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios para a construción de novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial.
 
ñ) Promoción no seu termo municipal da participación dos cidadáns no uso eficiente e sostible das tecnoloxías da información e as comunicacións.
 
ou) Actuacións na promoción da igualdade entre homes e mulleres así como contra a violencia de xénero.
 
1. Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes:
 
a) En todos os Municipios: iluminación pública, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, rede de sumidoiros, acceso aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas.
 
b) Nos Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, ademais: parque público, biblioteca pública e tratamento de residuos.
 
c) Nos Municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, ademais: protección civil, avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social, prevención e extinción de incendios e instalacións deportivas de uso público.
 
d) Nos Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, ademais: transporte colectivo urbano de viaxeiros e medio ambiente urbano.
 
2. Nos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes será a Deputación provincial ou entidade equivalente a que coordinará a prestación dos seguintes servizos:
 
a) Recollida e tratamento de residuos.
 
b) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
 
c) Limpeza viaria.
 
d) Acceso aos núcleos de poboación.
 
e) Pavimentación de vías urbanas.
 
f) Iluminación pública.
 
Pola súa banda, a organización municipal responde ás seguintes regras:
 
Alcalde, Tenentes de Alcalde, Xunta de Goberno Local e Pleno.
 
Comisións Informativas.
 
Comisión Especial de Contas.
 
Todos os grupos políticos integrantes da corporación terán dereito a participar nos devanditos órganos, mediante a presenza de Concelleiros pertencentes aos mesmos, en proporción ao número de concelleiros/as que teñan no Pleno.
 
O Pleno é o máximo órgano de goberno e ten entre as súas competencias aprobar as actuacións e as políticas institucionais da Concello. Está composto por 17 concelleiros e concelleiras, representantes de todo o territorio.
 
O Pleno para o mandato 2019-2023 constituíuse na sesión do 15 de xuño de 2019.
 
1.2 RECURSOS FINANCEIROS
 
O Concello de Meaño dispón dun orzamento para o ano 2022 de 4.536.015,98 €, conforme ao seguinte detalle
Estado de Gastos
Capítulo                                          Denominación                                                                        Importe €                                                                      %

                                        A) Operaciones No Financieras
                                        A1) Operaciones Corrientes
I                                        GASTOS DE PERSONAL                                                                          1.586.530,00                                                        34,94%
II                                       GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                              1.575.910,00                                                        38,70 %
III                                      GASTOS FINANCIEROS                                                                                             0,00                                                                0 %
IV                                      TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                             237.080,00                                                           5,32 %
V                                      FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS                                        0,00                                                                 0 %
                                                                                                                                           Total              3.581.520,00                                                       78,96%

                                        A2) Operaciones de Capital
 
VI                                    INVERSIONES REALES                                                                                    935.495,98                                                        20,62 %
VII                                   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                       19.000,00                                                           0,42 %

                                                                                                                                          Total                    954.495,98                                                        21,04 %                       

                                                                                                             Total No Financieras                4.536.015,98                                                           100 %

                                        B) Operaciones Financieras

VIII                                 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                    0,00                                                                 0%
IX                                    PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                    0,00                                                                0 %


                                                                                                             Total Financieras                                        0,00                                                                 0%
                                                                                                             Total Gastos                                 4.536.015,98 
  

                                                                                           Estado de Ingresos
Capítulo                                                                      Denominación                                                                              Importe €                                          %

                                         A) Operaciones No Financieras
                                         A1) Operaciones Corrientes
I                                        IMPUESTOS DIRECTOS                                                                                    1.289.500,00                                                      28,43%
II                                       IMPUESTOS INDIRECTOS                                                                                      30.000,00                                                         0,66%
III                                      TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS                                         641.361,00                                                      14,14 %
IV                                     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                    1.797.581,00                                                      39,63 %
V                                       INGRESOS PATRIMONIALES                                                                                    7.169,00                                                         0,16 %
                                                                                                                            Total                                    3.765.611,00                                                        83,02 %

                                          A2) Operaciones de Capital

VI                                      ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                                                                   1,00                                                              0 %
VII                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                            770.403,98                                                           0 %

                                                                                                                             Total                                          770.404,98                                                       16,98 %

                                                                                                                             Total No Financieras                                                                                              %
                                         B) Operaciones Financieras


VIII                                    ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                       0,00                                                            0%
IX                                      PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                       0,00                                                             0 %

                                                                                                                              Total Financieras                              0,00                                                            0 %
                                                                                                                              Total Ingresos                   4.536.015,98 
 
1.3 RECURSOS HUMANOS
 
A plantilla de persoal  para o ano 2022 é o seguinte:
 
Relación de emprego                                                                                                                         PERSOAL 2022
Funcionarios (de carreira e interinos)                                                                                                          11
Laborais (fixos e temporais)                                                                                                                           59
Persoal eventual                                                                                                                                                  0
Corporación dedicacións exclusivas/parciais                                                                                               2
 
2.- COMPROMISO DE INTEGRIDADE E MARCO ÉTICO INSTITUCIONAL
 
O presente Plan ten como obxectivo garantir e declarar que o Concello de Meaño, como entidade executora e/ou xestora chamada a participar na execución das medidas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia da Economía Española, (PRTR), vai a utilizar os fondos provenientes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) regulado polo Regulamento (UE) 2021/241, do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de febreiro de 2021, de conformidade coas normas aplicables, en particular, no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses. 
 
O Concello de Meaño comprométese cos estándares máis altos no cumprimento das normas xurídicas e éticas, con pleno respecto aos principios de integridade, obxectividade, proporcionalidade e honestidade no exercicio das súas funcións.
 
Os cargos electos e o persoal ao servizo do Concello de Meaño comparten este compromiso, asumindo como deberes: velar polos intereses xerais- con suxeición e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico- e actuar con arranxo aos principios de obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción da contorna cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre mulleres e homes, de conformidade co artigo 52 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 
O Concello de Meaño poñerá en marcha todas as medidas que garantan a loita contra a fraude - baseadas na avaliación do risco de fraude-, e denunciará aquelas irregularidades ou sospeitas de fraude que puidesen detectarse a través das canles internas de notificación, en colaboración co Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) e con respecto ao principio de confidencialidade.
 
En definitiva, o Concello de Meaño adopta unha política de tolerancia cero coa fraude, establecendo un sistema de control interno deseñado para previr e detectar, no posible, calquera actuación fraudulenta e, no seu caso, emendar as súas consecuencias, asumindo para iso os principios de integridade, imparcialidade e honestidade no exercicio das súas funcións.
 
Este Plan será de aplicación ao persoal funcionario e laboral, aos cargos electos, ao persoal directivo e ao persoal eventual ao servizo do Concello de Meaño.
 
 
3. DEFINICIÓNS DE FRAUDE, CORRUPCIÓN, CONFLITO DE INTERESES E IRREGULARIDADE
 
De conformidade coa Directiva (UE) 2017/1371, sobre a loita contra a fraude que afecta aos intereses financeiros da Unión (Directiva PIF), e no Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión (Regulamento Financeiro da UE), a definición de fraude efectúase no marco da seguinte sistematización:
 
3.1. Fraude.
3.1.1. En materia de gastos enténdese por fraude calquera acción ou omisión intencionada relativa:
-          A utilización ou á presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou incompletos, que teña por efecto a percepción ou retención indebida de fondos ou activos procedentes do orzamento xeral da Unión Europea ou de orzamentos administrados pola Unión, ou pola súa conta, así como os xestionados pola propia Deputación. 
-          O incumprimento dunha obriga expresa de comunicar unha información, que teña o mesmo efecto.
-          O uso indebido deses fondos ou activos (desvío de fondos) para fins distintos dos que motivaron a súa concesión inicial.
 
3.1.2.  En materia de gastos relacionados cos contratos públicos, cando se cometan con ánimo de lucro ilexítimo para o autor ou outra persoa, calquera acción ou omisión relativa a:
-        O uso ou a presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou incompletos, que teña por efecto a malversación ou a retención infundada de fondos ou activos do orzamento da Unión ou de orzamentos administrados pola Unión, ou no seu nome, así como os xestionados polo propio Concello. 
-        O incumprimento dunha obriga expresa de comunicar unha información, que teña o mesmo efecto.
-        O uso indebido deses fondos ou activos (desvío de fondos) para fins distintos dos que motivaron a súa concesión inicial e que prexudique os intereses financeiros da Unión.
 
3.1.3.  En materia de ingresos, calquera acción ou omisión intencionada relativa a:
-        O uso ou a presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou incompletos, que teña por efecto a diminución ilegal dos recursos do orzamento da Unión ou dos orzamentos administrados pola Unión, ou no seu nome, así como os xestionados polo propio Concello.
-        O incumprimento dunha obriga expresa de comunicar unha información, que teña o mesmo efecto.
-        O uso indebido dun beneficio obtido legalmente, co mesmo efecto.
 
3.2. Corrupción activa.
Aos efectos do presente Plan enténdese por corrupción activa a acción de toda persoa que prometa, ofreza ou conceda, directamente ou a través dun intermediario, unha vantaxe de calquera tipo ao persoal funcionario, para el ou para un terceiro, a fin de que actúe, ou se absteña de actuar, de acordo co seu deber ou no exercicio das súas funcións, de modo que prexudique ou poida prexudicar os intereses financeiros da Unión ou do Concello como entidade decisoria e/ou xestora dos fondos.
 
3.3. Corrupción pasiva.
Aos efectos do presente Plan enténdese por corrupción pasiva a acción dun/ha funcionario/a que, directamente ou a través dun intermediario, pida ou reciba vantaxes de calquera tipo, para el ou para terceiros, ou acepte a promesa dunha vantaxe, a fin de que actúe, ou se absteña de actuar, de acordo co seu deber ou no exercicio das súas funcións, de modo que prexudique ou poida prexudicar os intereses financeiros da Unión Europea ou do Concello como entidade decisoria e/ou xestora dos fondos. 
 
3.4.  Conflito de intereses.
De conformidade co disposto no artigo 61 do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión (Regulamento Financeiro), aos efectos deste Plan existirá Conflito de intereses, “cando os axentes financeiros e demais persoas que participan na execución do orzamento tanto de forma directa, indirecta e compartida, así como na xestión, incluídos os actos preparatorios, a auditoría ou o control, vexan comprometido o exercicio imparcial e obxectivo das súas funcións por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera outro motivo directo ou indirecto de interese persoal”.
Debéndose ter en conta que:
-          É aplicable a todas as aplicacións administrativas e operativas do Concello de Meaño e dos seus entes vinculados e adscritos, e respecto de todos os métodos de xestión.
-          Abarca calquera tipo de interese persoal, directo ou indirecto.
-          Ante calquera situación que se “perciba” como un potencial conflito de intereses débese actuar.
As autoridades do Concello de Meaño, de calquera nivel, deben evitar e/ou xestionar os potenciais conflitos de intereses.
 
3.5 Irregularidade.
Aos efectos do presente Plan e de conformidade co disposto no artigo 1.2 do Regulamento nº 2988/95, do Consello, de 18 de decembro de 1995, enténdese por irregularidade toda infracción dunha disposición do dereito comunitario correspondente a unha acción ou omisión dun axente económico, que teña ou tería por efecto prexudicar o orzamento xeral da Unión Europea ou o orzamento do Concello, ben sexa mediante a diminución ou a supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por conta da Unión Europea, ben mediante un gasto indebido. A intención é o factor que diferencia á fraude da irregularidade.
 
4. COMISIÓN ANTIFRAUDE
 
4.1               Composición.
Para asegurar unha correcta aplicación das medidas antifraude no Concello de Meaño, poderá constituirse a Comisión Antifraude, de composición eminentemente técnica, sen prexuízo de que a Presidencia da mesma recaia en persoal corporativo, integrada por funcionarias e funcionarios con especial capacitación, formando parte da mesma, en todo caso, as persoas titulares dos postos de Secretaria Xeral, Intervención e Tesourería, ou funcionarios/as en quen deleguen, ademais do persoal responsable das unidades de Contratación e Recursos Humanos.
 
A designación dos membros da Comisión Antifraude realizarase mediante Resolución da Alcaldía, asumindo as funcións de Secretario/a da Comisión o membro da mesma designado en representación da Secretaría Xeral. 
 
4.2               Funcións da Comisión
Á Comisión Antifraude asígnaríanselle as seguintes funcións:
a)     Avaliación periódica do risco de fraude, asegurándose de que exista un control interno eficaz que permita previr e detectar as posibles fraudes.
b)    Definir a política antifraude e o deseño de medidas necesarias que permitan previr, detectar, corrixir e perseguir os intentos de fraude.
c)    Concienciar e propor accións formativas dirixidas ao resto de persoal do Concello de Meaño.
d)    Abrir un expediente informativo ante calquera sospeita de fraude, solicitando canta información enténdase pertinente ás unidades involucradas na mesma, para a súa oportuna análise.
e)   Estudar e dar resposta ás denuncias recibidas que expoñan condutas susceptibles de ser encadradas en calquera dos supostos de fraude ou similares recollidos neste Plan (caixa de correos de denuncias).
f)   Propor á Alcaldía a resolución dos expedientes informativos incoados, ordenando o seu posible arquivo no caso de que as sospeitas resulten infundadas, ou a adopción de medidas correctoras oportunas si se chegase á conclusión de que a fraude realmente se produciu.
g)     Informar á Alcaldía das conclusións alcanzadas nos expedientes incoados e, no seu caso, das medidas correctoras aplicadas.
h)   Subministrar a información necesaria ás entidades ou organismos encargados de velar pola recuperación dos importes indebidamente recibidos por parte das persoas beneficiarias, ou propor a incoación das consecuentes sancións en materia administrativa e/ou penal.
i)      Levar un rexistro das mostraxes realizadas, das incidencias detectadas e dos expedientes informativos incoados e resoltos.
j)      Elaborar unha Memoria Anual comprensiva das actividades realizadas pola Comisión Antifraude no ámbito da súa competencia.
k)      Avaliar e revisar os procedementos de detección e corrección deseñados neste plan. 
 
4.3               Réxime de reunións.
Con carácter ordinario a Comisión Antifraude deberá reunirse, polo menos, unha vez ao semestre para coñecer dos asuntos que lle son propios.  Ademais destas reunións de carácter ordinario, poderá reunirse en calquera momento con carácter extraordinario, cando algún dos seus membros así o solicite. A convocatoria será realizada cunha antelación de 48 horas e a mesma deberá ir acompañada dunha orde do día dos asuntos a tratar. Primarase a utilización de medios electrónicos en todo o relativo ao seu funcionamento.
 
Para todo o non regulado neste documento, o réxime do seu funcionamento será o previsto para os órganos colexiados na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
 
 .../...
 
 
flecha Servizos destacados