inicio  Estás en:

anuncios

19/04/2024
icono apartado
Mellora pavimentación camiño Vista  Alegre, A Toxa, Freixeiro, ...
MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DOS CAMIÑOS EN VISTA ALEGRE, A TOXA, FREIXEIRO, OS PASALES, TANOIRA, RÍO DA VILA, BROULLÓN, EIRAVEDRA, MOROUZOS E R/DOS COLEXIOS,

A. PODER ADXUDICADOR:


Contratante:Concello de Meaño

Órgano de contratación:Xunta de Goberno Local

Servizo xestor:Secretaría-intervención do Concello de Meaño.

Perfil do contratante:www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal.

Enderezo órgano contratación:R/Campo da Feira nº 1 (Meaño)

Teléfono – Fax:986-747102 - 986-747391

Correo electrónico:concellodemeano@concellodemeano.com

Sede electrónica:concellodemeano.sedelectronica.gal

B. PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN
Número expediente:72/2023
Tipo de contrato:Obras

Tipo de procedemento:Aberto simplificado

Tramitación:Ordinaria

Forma presentación de ofertas:Electrónica. Empregarase o Sistema de Licitación (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
https://www.conselleriadefacenda.es/silex

Documentación a presentar:SOBRE ÚNICO contendo a documentación sinalada na cláusula 9ª do Prego.

Prazo de presentación de ofertas:O prazo de presentación de ofertas no SILEX rematará ás 10:00 horas do día seguinte ao transcurso de 20 días naturais a contar dende o seguinte ao da inserción do anuncio de licitación na Plataforma de Contratos de Galicia

Acceso ao programa SILEX de licitación electrónica:A información de acceso ao programa atópase recollida na Cláusula 9.

Cabe recurso especial:Non

Contrato suxeito a regulación harmonizada:Non

C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO
Definición do obxecto do contrato: O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de obras, de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
División en lotes do obxecto do contrato:Non procede, segundo o informe técnico municipal.

Códigos identificación das prestacións obxecto do contrato:

45233140-2 Obras viales
Procedemento de selección e adxudicación:A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores.
Criterios de selección:Pluralidade de criterios. Cláusula décima

D. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN
a) Valor estimado:316.682,80 €
b) 21 % IVE66.503,39 €

Orzamento base de licitación (a+b):383.186,19 €

E. RÉXIME DE FINANCIAMENTO:
Aplicación orzamentaria:454.61906

DEPUTACIONCONCELLO
2024383.186,19 €0,00 €

H. PRAZO DE EXECUCIÓN:5 meses
I. PRÓRROGA:Non

J. GARANTÍA:5 % importe adxudicación

I. PERÍODO DE GARANTÍA MÍNIMO1 ano desde a recepción da obra podendo ser mellorado pola empresa adxudicataria

K. DATOS DE FACTURACIÓN:O código DIR do Concello de Meaño
Oficina contable:L0L1360274 -OC
Organo xestor:L0L1360274-OG
Unidade tramitadora: L0L1360274-UT
 
flecha Servizos destacados