inicio  Estás en:

anuncios

19/04/2024
icono apartado
Nomeamento persoal laboral fixo Concello de Meaño
ANUNCIO
 
OUTROS DOCUMENTOS, NOTIFICACIÓNS E INFORMACIÓNS PÚBLICAS
 
NOMEAMENTO DE PERSOAL LABORAL FIXO DO CONCELLO DE MEAÑO
 
A Alcaldía con data 10 de xaneiro de 2024, dictou a seguinte Resolución:
 
RESOLUCION DA ALCALDÍA
 
NOMEAMENTO DE PERSONAL LABORAL FIXO  DO CONCELLO DE MEAÑO PARA A COBERTURA DAS PRAZAS INCLUÍDAS NA OFERTA EXTRAORDINARIA DE EMPREGO PÚBLICO 2022: 1 PRAZA DE LIMPADOR/A ESCOLA INFANTIL 0-3 ANOS , 8 PRAZAS DE COIDADOR/A DE AXUDA A DOMICILIO, 1 PRAZA DE AUXILIAR DE COORDINACIÓN SAF, 1 PRAZA DE CONSERXE CENTRO SOCIAL, 1 PRAZA DE AUXILIAR BIBLIOTECA, 6 PRAZAS DE LIMPADORES/AS CEIPS E EDIFICIOS MUNICIPAIS, 2 PRAZAS DE COIDADORES/AS PLAN MADRUGA E COMEDOR ESCOLAR
 
EXPTE: 415/2022.
            De conformidade co disposto nas bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos de estabilización de persoal laboral do Concello de Meaño incluídas na Oferta Extraordinaria de Emprego Público 2022, ao abeiro da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, que foron aprobadas por Resolución de Alcaldía num 2022-0707 de 2 de decembro de 2022, publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia nº234, de data 9 de decembro de 2022 e convocadas mediante anuncio no Boletín Oficial do Estado nº  8 de 10 de xaneiro de 2023.
            Unha vez rematados os procesos selectivos e vistas as propostas de nomeamento de persoal laboral fixo formuladas polos tribunais encargados dos respectivos procesos selectivos.
            Revisada a documentación achegada polos aspirantes propostos para o seu nomeamento de conformidade co establecido na base 10ª das bases que regulan o proceso selectivo e as renuncias á contratación presentadas.
Considerando o previsto na base 11ª segundo a cal “ Concluído cada proceso selectivo, os/as aspirantes que o superasen e aportasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos esixidos na convocatoria para a praza á que opte, será nomeados/as persoal laboral fixo do Concello de Meaño por resolución da Alcaldía…”
            Por canto antecede, esta Alcaldía en uso das facultades que lle confire o artigo 21.1  da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, así coma nas disposicións concordantes do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e o artigo 61 da Lei 5/97, do 22 de xuño, de Administración Local de Galicia, RESOLVE:
            Primeiro.- Nomear persoal laboral fixo do Concello de Meaño aos/as seguintes aspirantes para as prazas que a continuación se indican:
· 1 PRAZA DE LIMPADOR/A ESCOLA INFANTIL 0-3 ANOS A XORNADA PARCIAL:
APELIDOS E NOMEDNICÓDIGO RPT
1.       ALFONSIN DOPAZO MILAGROS***5993**02.03.00.02
 
· 8 PRAZAS DE COIDADOR/A DE AXUDA A DOMICILIO A XORNADA PARCIAL:
APELIDOS E NOMEDNICÓDIGO RPT
1.       AGIS MENDEZ, TRINIDAD***1425**04.02.00.04
2.       BALBOA LORES, M MARIA PILAR***9304**04.02.00.06
3.       DASILVA INSUA, MARIA AURORA***2392**04.02.00.02
4.       DOMIMGUEZ MENDEZ, MARIA CRUZ***0885**04.02.00.05
5.       HERMIDA REY, MARIA DE LAS NIEVES***7631**04.02.00.03
6.       PRADO GONZALEZ, NIEVES***1424**04.02.00.07
7.       VILAS CHARLIN, MARIA SUSANA***5244**04.02.00.08
8.       GALIÑANES MOUTA, MARIA LUISA***6996**04.02.00.09
 
· 1 PRAZA DE AUXILIAR DE COORDINACIÓN SAF A XORNADA PARCIAL:
APELIDOS E NOMEDNICÓDIGO RPT
1.       GARCIA GONZALEZ, ESTHER***0881**04.02.00.01
 
· 1 PRAZA DE CONSERXE OFICIOS VARIOS CENTRO SOCIAL A XORNADA PARCIAL:
APELIDOS E NOMEDNICÓDIGO RPT
1.       GARCIA GONZALEZ, ESTHER***0881**04.03.00.06
 
· 1 PRAZA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA A XORNADA PARCIAL:
APELIDOS E NOMEDNICÓDIGO RPT
1.       PADÍN DOMÍNGUEZ , Mª SOLEDAD***9195**05.01.00.02
 
· 6 PRAZAS DE LIMPADORAS/ES CEIPS E EDIFICIOS MUNICIPAIS, FIXO-DISCONTINUO  A XORNADA PARCIAL:
APELIDOS E NOMEDNICÓDIGO RPT
1.       CORES SANTOS, MARTA MARIA***5286**02.03.00.05
2.       TORRES LIMERES, M.ª DEL CARMEN***8125**02.03.00.03
3.       VARELA BUDELO, M.ª HERMINIA***9944**02.03.00.07
4.       FERNANDEZ FERNANDEZ, M.ª HERMINIA***2588**02.03.00.06
5.        GOMEZ DOMINGUEZ, M.ª JESUS***9779**02.03.00.02
6.       CASAL RIAL, M.ª DEL PILAR***1458**02.03.00.04
 
· 2 PRAZAS DE COIDADORES PLAN MADRUGA E COMEDOR ESCOLAR, FIXO-DISCONTINUO  A XORNADA PARCIAL:
APELIDOS E NOMEDNICÓDIGO RPT
  1. BUEZAS DOMINGUEZ BERTA   ***3461**05.03.00.01
  2. SALGUEIRO MOURIÑO MARISA   ***1949**05.03.00.02
 
            Segundo.-.   Formalizar dita contratación, coa xornada e retribucións básicas e complementarias asignadas aos respectivos postos no Cadro de Persoal do correspondente Orzamento e na Relación de Postos de Traballo, quedando emprazados os nomeados para proceder á firma dos contratos como persoal laboral fixo  do Concello de Meaño no prazo dun mes, contado dende a data de publicación do seu nomeamento como persoal laboral fixo no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
            Terceiro.-Ordear a publicación da presente resolución no Taboleiro de Edictos do Concello, na páxina web municipal e no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
            Cuarto.- Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse ben o recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou e no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación, ao amparo do establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou ben o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra.
 
            Mando e asínao o Sr Alcalde Carlos Vieitez Fernández, en Meaño, ante min, a Secretaria-Interventora, M.ª Teresa Escudero Barral, que dou fe.
            Documento asinado e datado dixitalmente.”
 
O que se fai público para o seu coñecemento e demáis efectos. 
 
Meaño, o Alcalde Asdo: Carlos Vieitez Fernández
 
Documento datado e asinado dixitalmente ao marxe  
 
flecha Servizos destacados