30/05/2024
icono apartado
Cambio de titularidad de licencia de apertura
É a solicitude de cambio de titular dunha licenza de apertura para exercer a mesma actividade.
 

Notas para o cidadán

A solicitude debe presentarse en modelo normalizado.
 

Información sobre o custo

As que resulten de aplicación segundo o establecido na Ordenanza fiscal número 10
 

Preséntase

Rexistro Xeral 
Enderezo: Casa do Concello, rúa Campo da Feira, Nº 1, Meaño 
Tel.: 981 747 102 Fax: 981 747 391 
Correo: contactar 
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
 

Tramítase

Oficinas Municipais 
Enderezo : Casa do Concello, rúa Campo da Feira, Nº 1, Meaño 
 

Documentación necesaria

 • Solicitude
 • Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo.
 • Copia da licenza de apertura
 • Xustificante de alta no IAE
 • Conformidade do titular anterior ou copia do contrato de alugamento.
 • Xustificante acreditativo do pago das taxas
icono apartado
Cambio de Titularidad de licencia de obras
É a solicitude de cambio de titular dunha licenza xa concedida.
 

Notas para o cidadán

A solicitude debe presentarse en modelo normalizado.
 

Información sobre o custo

As que resulten de aplicación segundo o establecido na Ordenanza fiscal número 10
 

Preséntase

Rexistro Xeral 
Enderezo: Casa do Concello, rúa Campo da Feira, Nº 1, Meaño 
Tel.: 981 747 102 Fax: 981 747 391 
Correo: contactar 
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
 

Tramítase

Oficinas Municipais 
Enderezo : Casa do Concello, rúa Campo da Feira, Nº 1, Meaño 
 

Normativa relacionada

Decreto 17 de xuño de 1995 polo que se aproba o regulamento de servicios das corporacions locais. art.13

 

Documentación necesaria

 • Solicitude.
 • Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo.
 • Fotocopia da licenza de obras.
 • Conformidade do titular anterior.
icono apartado
Declaración de ruina
Supón o recoñecemento de que unha edificación ten deficiencias ou danos que fan que non se atope en condicións de seguridade, salubridade ou ornato público e que estas non poden restablecerse por medios técnicos normais, son antieconómicas ou atentan contra a normativa urbanística, de tal xeito que se aconsella a súa derruba.
 

Notas para o cidadán

Pode ser declarada de oficio ou a instancia do interesado.
 
 • Solicitude.
 • Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo.
 • Informe pericial onde consten os motivos nos que se basea a declaración de ruína.
 • Reportaxe fotográfica do estado do inmoble.
 • Relación de moradores ou inquilinos.
 • Acreditación da propiedade.
icono apartado
Licencia de apertura de actividades
Este tipo de licenza implica a autorización municipal para a instalación de establecementos, industrias ou almacéns cualificados como molestos, insalubres, nocivos ou perigosos, ou para as non clasificadas.
 

Notas para o cidadán

A solicitude debe presentarse en modelo normalizado.
 

Información sobre o custo

A taxa pola licenza que resulte segundo o establecido na Ordenanza fiscal.
Débese pagar na data de presentación da solicitude.
 

Tramítase

Servicios Administrativos
Enderezo: Casa do Concello, rúa Campo da Feira, Nº 1, Meaño 
Tel.: 981 747 102 Fax: 981 747 391 
Correo: contactar 
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.

 

Documentación necesaria

 1. Cando se trate dunha actividade incursa no regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas e/ou no regulamento xeral de Policía, espectáculos públicos e actividades recreativas:
  1. Proxecto técnico por duplicado, redactado por facultativo competente e debidamente visado polo respectivo Colexio Profesional que conterá, cando menos, a seguinte documentación
   1. Memoria descritiva e xustificativa da actividade a desenvolver.
   2. Memoria construtiva e de cálculo que xustifique a expresión do grao de eficacia e garantías de seguridade da actividade
   3. Planos de plantas, alzados e seccións, instalacións e de medidas correctoras e de protección que procedan.
   4. Planos de situación do local.
   5. Plano de situación do local en relación coa planta do edificio no que se reflicta o acceso dende a rúa.
   6. Orzamento detallado por partidas e prezos unitarios das obras e instalacións proxectadas para o desenvolvemento da actividade
  2. Escritura de constitución no caso de tratarse de persoas xurídicas
  3. Xustificante acreditativo do pago das taxas.
  4. Licenza de construción do mesmo.
  5. No caso de que sexa necesario facer obras de construción ou de acondicionamento do local solicitarase a pertinente licenza (de obras maiores ou de obras de acondicionamento) así como, de ser o caso, licenza de colocación de rótulo ou toldo.
  6. Fotografías do estado actual da fachada e do interior do local
 2. Cando se trate dunha actividade inocua:
  1. Proxecto da actividade e instalacións do local.
  2. Escritura de constitución no caso de tratarse de presoas xurídicas.
  3. Xustificante acreditativo do pago das taxas.
  4. Licenza de construción ou acondicionamento.
 3. Documentación a achegar no caso de cambio de titularidade na actividade:
  1. Solicitarase o cambio de titularidade da licenza de apertura cando cambie o titular do dito establecemento e sempre que o local se axuste ao autorizado no seu día e a actividade que se desenvolva será a autorizada de acordo co artigo 13 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
  2. Copia da licenza de apertura ou da licenza de funcionamento da actividade
  3. Copia de documento xustificativo do cambio de titularidade (contrato de compravenda ou arrendamento do local).
  4. Xustificante acreditativo do pago das taxas
icono apartado
Licencia de obra mayor
Este tipo de licenza implica a autorización municipal para a realización de actos de edificación ou uso de solo, como por exemplo:
 • Obras de nova planta (construción de edificacións: edificios, naves ou vivendas)
 • Ampliación de edificacións ou instalacións de todas as clases existentes.
 • Modificacións ou reforma de edificacións existentes que supoñan rehabilitación, reconstrución ou reestruturación.
 • Modificación do aspecto exterior de edificios ou instalación de todas as clases existentes.
 • Modificación da disposición interior de edificios se afectan ás súas instalacións xerais.
 • Derruba de construcións...

Notas para o cidadán

A solicitude debe presentarse en modelo normalizado.
 

Información sobre o custo

 • TAXA POLA LICENZA: 2,5% do custo real e efectivo da obra.
 • ICO: 2% do custo de execución material da construción, instalación ou obra.
 • Carteis de propaganda na vía pública: 30,05 euros por m2 ou fracción da superficie.
 • TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO: pola tramitación de licenzas de obras de edificación o 1/1000 do importe do proxecto cun mínimo, en calquera caso, de 3,70 euros.
Estas cantidades deben pagarse previamente a presentar a solicitude e acompañar a esta o xustificante de pago.
 

Documentación necesaria

Con carácter xeral (consultar os casos de derrubas e naves)
 1. Solicitude
 2. Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo.
 3. Certificación do sinalamento de liñas e rasantes ou solicitude simultánea
 4. Plano de situación da cartografía municipal (escala 1:1000 en zona urbana e escala 1:5000 no resto), marcando a parcela ou casa.
 5. 2 copias do proxecto técnico visado, no que se incluirá (agás derrubas), xustificante do redactor do proxecto sobre as condicións de habitabilidade.
 6. 1 copia proxecto técnico de seguridade e saúde no traballo se o presuposto da obra excede de 600.000 euros.
 7. En edificacións colectivas presentarase Proxecto de Infraestrutura Común de Telecomunicacións asinado e visado por técnico competente.
 8. Ficha técnica asinada por interesado e o técnico autor do proxecto, sinalando expresamente a ordenanza ou ordenanzas nas que se sitúa a parcela.
 9. Oficios de dirección de obra.
 10. Cuestionarios de estatística de edificacións.
 11. Fotos da parcela, ou edificación existente, de ser o caso.
 12. Nos casos de ampliación, copia da licenza anterior.
 13. Certificado catastral, plano e título de concentración parcelaria ou nota simple do Rexistro da Propiedade que acredite a superficie mínima de parcela (en ordenanzas 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 18)
 14. Para obras reguladas polas ordenanzas 14 a 18, solicitude de trámite polo artigo 41 da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. (Circular informativa 2/2003 de 31 de xullo, sobre o réxime de autorizacións en solo rústico da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda)
 15. De ser o caso, solicitude de acometida de servizos.

  A) No caso de derrubas non é preciso o 3, 6, 10, 11, 12 e 13 pero deberá presentarse o 16.
 16. Xustificación das medidas a adoptar para non afectar á seguridade pública.

  B) No caso de construción de naves achegará ademais o 17 e 18.
 17. Plano parcelario
 18. Copia da licenza de apertura ou solicitude simultánea. De ser o caso, xustificación de que non ten uso definido.
No caso de existir edificacións no emprazamento que se pretende para obras novas, deberá solicitase a derruba destas se é preciso.

Se existe parcelación ou segregación, deberá solicitarse a oportuna licenza, previa ou simultaneamente con esta, no correspondente impreso

Nas obras que se proxecten nos solos de núcleo rural deberá presentarse compromiso de conexión aos servizos urbanísticos existentes no núcleo.
icono apartado
Licencia de obra menor y otros actos sujetos a licencia
Este tipo de licenza implica a autorización municipal para a realización de obras que supoñan:
 • Reforma de locais e vivendas, sempre que non supoñan cambios na súa estrutura ou fachada.
 • Instalación de rótulos, toldos, marquesiñas, valos publicitarios, guindastres.
 • Peches de parcela
 • Corta de masas arbóreas
 • Movementos de terra
 • Parcelacións, segregacións e agrupacións urbanísticas. Modelo diferente.

Notas para o cidadán

A solicitude debe presentarse en modelo normalizado.
 

Información sobre o custo

 • TAXA POLA LICENZA: 2,5% do custo real e efectivo da obra.
 • ICO: 2% do custo de execución material da construción, instalación ou obra.
 • Carteis de propaganda na vía pública: 30,05 euros por m2 ou fracción da superficie.
 • TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO: pola tramitación de licenzas de obras de edificación o 1/1000 do importe do proxecto cun mínimo, en calquera caso, de 3,70 euros.
  Estas cantidades deben pagarse previamente a presentar a solicitude e acompañar a esta o xustificante de pago.

En todos os casos:
 • Plano de situación da cartografía municipal (escala 1:1000 en zona urbana e 1:5000 no resto), marcando a parcela.
  O plano pode recollerse na Oficina de Atención ao Cidadán ou na oficina de Delineación municipal (Urbanismo).
 • Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo.
A) CERRUMES DE PARCELAS
 • Deseño acoutado da parcela no que se sinale o cerrume
 • Deseño acoutado do cerrume
 • Descrición do cerrume e orzamento detallado.
 • Para os muros de contención haberá de presentarse: Proxecto visado e asinado por un técnico competente.
 • Plano e ficha catastral, nota simple do Rexistro da Propiedade ou plano da Concentración Parcelaria.
B) OBRAS INTERIORES, TELLADOS, FACHADAS, ETC.
 • Memoria descritiva e orzamento detallado por partidas, das obras e instalacións
 • Fotos da fachada e outras, se proceden.
 • Copia da licenza de edificación.
 • No ámbito da cidade histórica, planos do estado actual e reformado
Se as obras afectan parcialmente a instalacións:
 • Certificado visado dos instaladores oficiais
Se nas obras se prevén novas instalacións ou substitucións completas ou se afectan a elementos estruturais ou resistentes da edificación:
 • Proxecto asinado por un técnico competente e visado.
Se as obras afectan a elementos resistentes da cuberta:
 • Proxecto dun técnico competente e compromiso de dirección das obras, visados.
C) TOLDOS, RÓTULOS, MARQUESIÑAS
 • Deseño acoutado, descrición do rótulo, marquesiña ou toldo e orzamento da instalación, detallando a distancia desde a rasante da beirarrúa ao extremo inferior. Indicación do saínte do rótulo, toldo ou marquesiña e do ancho da beirarrúa.
 • Copia da licenza de apertura da actividade.
 • Fotografía da fachada da edificación.
 • Os toldos e marquesiñas só son autorizables en actuacións conxuntas, de proxecto unitario ou con compromiso de execución por todos os propietarios dos locais.
D) ACONDICIONAMENTO DOS LOCAIS
 • Memoria descritiva e orzamento detallado, achegando, cando menos, planta, alzado e sección a escala 1:50 (ver o establecido no punto B para obras interiores, tellados e fachadas), que lle será de aplicación de ser o caso)
 • Fotos do exterior e do interior do local.
 • Licenza de apertura ou solicitude simultánea á que se achegará a documentación correspondente.
 • Copia da licenza da edificación na que se atopa o local.
E) GUINDASTRES
 • Copia da licenza municipal das obras a executar.
 • Plano de situación do guindastre, no que se represente a área de varrido da pluma, asinado polo arquitecto autor do proxecto ou director das obras. (Con carácter xeral o carro que colga do gancho do guindastre non excederá da área do soar da obra).
 • Póliza de seguros, con cobertura total de calquera accidente que poida producir o funcionamento do guindastre e a súa estadía na obra.
 • Certificado do bo funcionamento e seguridade do guindastre expedido polo técnico competente e de acordo coas disposicións legais vixentes.
F) CORTA DE MASAS ARBÓREAS
 • Deseño da parcela situando a zona onde se van cortar as árbores e descrición das especies, e acordo co artigo 151.9 do Plan xeral.
G) CONSTRUCIÓN DE ALPENDRES
 • Copia compulsada do documento que acredite a titularidade e a superficie da parcela.
 • Copia da licenza da edificación principal, se existe.
 • Proxecto técnico competente visado.
 • Plano e/ou ficha catastral, nota simple do Rexistro da Propiedade ou Plano da Concentración Parcelaria.
H) VALOS PUBLICITARIOS EN ZONA URBANA (en zonas non urbanas están prohibidos pola Lei de estradas)
 • Memoria descritiva e orzamento total da instalación que se pretende.
 • Fotografía en cor da localización.
 • Autorización escrita do propietario da parcela coa súa identificación e titularidade.
 • Copia da póliza de seguros que se asine para este efecto.
icono apartado
Ocupación de vía pública

Consiste na obtención do permiso municipal para a ocupación de terreos de uso publico con mercadoris, materiais de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios, mesas, cadeiras, tribunas, e outros elementos analogos
 

Taxa de aplicación

 1. Por ocupación de terreos de uso publico con mercadorías, materiais de construcción, refugallos, balados, puntais, andamios e outras instalacións análogas: Por metro cuadrado de ocupación 0,06€/día.
 2. Por ocupación de terreos de uso publico municipal con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos anologos: Por cada mesa instalada con fins lucrativos en terreos de uso publico é de 0,60€/día.

Documentación necesaria

 1. Solicitude
 2. Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo
 3. Plano de situación
 4. Indicación dos metros cadrados ocupados.
 5. Período de ocupación
 6. Xustificación da necesidade de ocupación e copia da licenza de obras.
Para instalar mesas e cadeiras
 1. Xustificante de ter obtido previamente a licenza para a actividade
 2. Memoria descritiva do tipo de ocupación que se vai realizar e do modelo de mobiliario que se pretende instalar.
 3. Indicación da situación e numero de mesas para as que se solicita ocupacion

 
icono apartado
Solicitude de informe urbanístico
flecha Servicios destacados