22/07/2024
icono apartado
Perfil do contratante
Que é o perfil do contratante?
perfil do contratante é o lugar da páxina web das administracións públicas en que se publica a información relativa á contratación administrativa, tal como os anuncios de licitación, as adxudicacións provisionais e definitivas e os pregos de contratación. Está regulado no artigo 42 da Lei de 30/2007, de contratos do sector público, e debe contar cun dispositivo informático que garanta o indubidable da data e hora de inicio de publicación no sitio web.
  
Advírteselles ás persoas interesadas que os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nestas páxinas, están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e, por tanto, carecen de validez xurídica.
 
A única documentación válida para poder licitar estes procedementos de contratación atópase publicadada no BOP de Pontevedra, no que respecta ao seu anuncio, e nos textos subscritos polo órgano de contratación que se entregan na oficina de información municipal en canto ás súas condicións técnicas e administrativas.
 
 
flecha Servicios destacados