inicio  Estás en:

anuncios

30/03/2023
icono apartado
Pavimentación e mellora seguridade vial de viarios - Lote 2
PROXECTO INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL DE VIARIOS NO TERMO MUNICIPAL DO CONCELLO DE MEAÑO. LOTE 2 (PARROQUIA DE DENA).

A. PODER ADXUDICADOR:
  
Contratante:Concello de Meaño
Órgano de contratación:Xunta de Goberno Local
Servizo xestor:Secretaría-intervención do Concello de Meaño.
Perfil do contratante:www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal.
Enderezo órgano contratación:R/Campo da Feira nº 1 (Meaño)
Teléfono – Fax:986-747102 - 986-747391
Correo electrónico:concellodemeano@concellodemeano.com
Sede electrónica:concellodemeano.sedelectronica.gal
B. PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN 
Número expediente:916/2022 
Tipo de contrato:Obras
Tipo de procedemento:Aberto simplificado, varios criterios de adxudicación
Tramitación:Ordinaria
Forma presentación de ofertas:Electrónica. Empregarase o Sistema de Licitación (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
https://www.conselleriadefacenda.es/silex
Documentación a presentar:SOBRE B e SOBRE C;  coa documentación sinalada na cláusula 9ª do Prego.
 
Prazo de presentación de ofertas:O prazo de presentación de ofertas no SILEX rematará ás 10:00 horas do día seguinte ao transcurso de 20 días naturais a contar dende o seguinte ao da inserción do anuncio de licitación na Plataforma de Contratos de Galicia
Acceso ao programa SILEX de licitación electrónica:A información de acceso ao programa atópase recollida na Cláusula 9.
Cabe recurso especial:Non
Contrato suxeito a regulación harmonizada:Non
C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO 
Definición do obxecto do contrato: O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de obras, de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
División en lotes do obxecto do contrato:Non procede, segundo  a memoria elaborada pola arquitecta técnica municipal.
Códigos identificación das prestacións obxecto do contrato: 
CPV:45233251-3 Traballos de repavimentación
Procedemento de selección e adxudicación:A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores.   
Criterios de selección:Pluralidade de criterios. Cláusula décima 
D. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN  
a) Valor estimado: 300.528,88 €  
b) 21 % IVE 63.111,06 € 
Orzamento base de licitación (a+b): 363.639,94 € 
E. RÉXIME DE FINANCIAMENTO:  
Aplicación orzamentaria:454.61909/02  
 DEPUTACIONCONCELLO  
2022  0,00 € 363.639,94 € 
H. PRAZO DE EXECUCIÓN: TRES MESES E MEDIO  
I. PRÓRROGA:Non 
J. GARANTÍA:5 % importe adxudicación 
I. PERÍODO DE GARANTÍA MÍNIMO1 ano desde a recepción da obra podendo ser mellorado pola empresa adxudicataria 
K. DATOS DE FACTURACIÓN:O código DIR do Concello de Meaño
Oficina contable:L0L1360274 -OC
Organo xestor:L0L1360274-OG
Unidade tramitadora: L0L1360274-UT 
 
flecha Servizos destacados