inicio  Estás en:

anuncios

28/10/2021
flecha Anuncios
Exposición pública e cobranza en voluntaria Taxa servizo recollida Lixo
Publicada: 28.10.21 | 08:45
DEPUTACIÓN PROVINCIAL Recadación EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS DO 4º TRIMESTRE DE 2021 A N U N C I O EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS DE VARIOS CONCEPTOS, EX...
Nova convocatoria bolsa de emprego Fisioterapeuta
Publicada: 22.10.21 | 08:48
ANUNCIO PERSOAL-OPOSICIONS CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. Aprobada mediante Resolución da Alcaldía, de data 3 de setembro de 2021 as Bases de selección para a formación de bolsa de emprego para realizar con carácter temporal a...
Exposición pública e periodo voluntario de cobro de Padróns de Auga, Sumidoiro, Vados e Cementerio
Publicada: 21.10.21 | 08:31
ANUNCIO PADRÓNS COBRATORIOS DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS (VADOS), DA TAXA POLO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA MÁIS IVE MÁIS CANON DA AUGA MÁIS COEFICIENTE DE VERTEDURA, DA TAXA POR SERVIZO DE SUMIDOIRO DE AUGAS RESIDUAIS MÁIS COEFICIENTE D...
Expediente modificación de crédito: concesión crédito extraordinario 3-2021
Publicada: 11.10.21 | 08:42
ANUNCIO PRESUPOSTOS E CADRO DE PERSOAL APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CREDITO, CONCESIÓN DE CRÉDITO Nº 3/2021. Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de data 24 de setembro de 2021, o expediente de modif...
Convocatoria bolsa mestre Escola de Música especialidade Oboe
Publicada: 15.09.21 | 09:05
ANUNCIO PERSOAL-OPOSICIÓNS CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO. Aprobadas mediante Resolución da Alcaldía, de data 9 de setembro de 2021, as Bases de selección para a formación dunha bolsa para a categoría de mestre da escola munic...
Convocatoria formación bolsas de Fisioterapeuta e de monitor de Actividades Deportivas
Publicada: 15.09.21 | 08:58
ANUNCIO PERSOAL-OPOSICIONS CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO. Aprobadas mediante Resolución da Alcaldía, de data 3 de setembro de 2021 as Bases de selección para a formación de dúas bolsas de emprego para a contratación de pers...
Exposición pública e cobranza en voluntaria IAE exercicio 2021
Publicada: 31.08.21 | 09:13
Recadación EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) EXERCICIO 2021 A N U N C I O EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) EXERCICIO 2021 E A SÚA COBRAN...
Mellora na rede de abastecemento de agua en Simes
Publicada: 13.08.21 | 10:53
CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO A. PODER ADXUDICADOR: Administración. Contratante:Concello de Meaño Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local Servizo xestor: Secretaría-intervención do Concello de Meaño. Perfil do contratante:www.concell...
Suplemento de crédito 1-2021 e crédito extraordinario 2-2021
Publicada: 13.08.21 | 10:32
ANUNCIO PRESUPOSTOS E CADRO DE PERSOAL EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2021 E CRÉDITO EXTRAORDINARIO 2/2021. Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de data 30 de xullo de 2021, o expediente de modifi...
Bases axudas para a adquisición de material e equipamento escolar curso 2021-2022
Publicada: 10.08.21 | 09:17
BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESCOLAR NO CONCELLO DE MEAÑO CURSO 2021/2022. A Xunta de Goberno Local en ordinaria de data 2 de agosto de 2021, acordou aprobar as...
flecha Servizos destacados