30/05/2024
icono apartado
Ordenanzas fiscais

Relación das ordenanzas fiscais do Concello de Meaño

 • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servicios facultativos que se presten nas obras municipais.
 • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola declaración de edificacións en incursión en situación de fora de ordenación.
 • Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcción, instalación e obras.
 • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servicios ou actividades singulares de regulación do tráfico.
 • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos no mercado municipal de abastos de Dena.
 • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de transporte asistencial.
 • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de aula de acollida.
 • Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de comedor escolar.
 • Ordenanza fiscal do imposto sobre actividades económicas.
 • Ordenanza fiscal da taxa por prestación de servicios do Centro da Terceira Idade.
 • Ordenanza fiscal da taxa por prestación de servicios de Teleasistencia domiciliaria.
 • Ordenanza reguladora da taxa por apertura de gavias, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas, camiños e demais vías públicas locais, para a instalación e reparación de canos, conduccións e outras instalación, así como calquera remoción de pavimento ou beirarrúas na vía pública.
 • Ordenanza reguladora da taxa por entrada de vehículos a través de beiravías e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera caso.
 • Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mercadorías, materiais de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalación análogas.
 • Ordenanza reguladora da taxa por ocupación do voo de toda clase de vías públicas municipais con elementos constructivos pechados, terrazas, miradores, balcóns, marquesiñas, toldos, paraventos e outras instalación semellantes voladizas sobre a vía pública ou que sobresaian da liña da fachada.
 • Ordenanza reguladora da taxa por tendidos, tuberías e galerías para as conduccións de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluído incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, caixas de amarre, de distribución ou de rexistro, transformadores, raís, básculas, aparatos para a venda automática e outros terreos de dominio público municipal ou voen sobre os mesmos.
 • Ordenanza reguladora da taxa por instalación de quioscos na vía pública.
 • Ordenanza reguladora da taxa pola instalación de anuncios ocupando terreos de dominio público municipal ou visibles desde estradas, camiños veciñas e demais vías públicas municipais.
 • Ordenanza reguladora da taxa por instalación de portadas, escaparates e vitrinas.
 • Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público municipal, con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa.
 • Ordenanza da taxa por documentos que expidan ou de que entendan o Concello ou as autoridades locais, a instancia de parte.
 • Ordenanza reguladora da taxa por licencias de autotaxis e demais vehículos de aluguer.
 • Ordenanza reguladora da taxa por licencias urbanísticas.
 • Ordenanza reguladora da taxa por licencia de apertura de establecementos.
 • Ordenanza reguladora da taxa por servicios de casas de baño, duchas, piscinas, instalación deportivas e outros servicios análogos.
 • Ordenanza reguladora da taxa por servicio de sumidoiro, así como de tratamento e depuración de augas residuais, incluida a vixilancia especial de sumidoiros particulares.
 • Ordenanza reguladora da taxa por servicios de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos, monda de pozos negros e limpeza en rúas particulares.
 • Ordenanza reguladora da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluidos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalación análogas, cando ditos servicios ou subministros sexan prestados por entidades locais.
 • Ordenanza reguladora da taxa por ensinanzas especiais nos establecementos docentes do Concello. Cursos, ensinanzas e actividades que organice o Concello nas súas competencias educativas e culturais.
 • Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana.
 • Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
 • Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
 • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola limpeza e mantemento de zonas común do cemiterio municipal de Dena (por servicios de cemiterios locais, conducción de cadáveres e outros servizos fúnebres de carácter local).
 • Ordenanza fiscal da taxa por prestación de servicios de Axuda no Fogar.
 • Ordenanza fiscal general reguladora de contribucións especiales.
flecha Servicios destacados